Home  »  News Talk   »   เตรียมตัวให้พร้อม กฎกระทรวงฯ สอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ มีผล 19 ก.พ. 64

เตรียมตัวให้พร้อม กฎกระทรวงฯ สอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ มีผล 19 ก.พ. 64

รีวิว Ducati Panigale V4S Full Race 226 แรงม้า "King of Superbikes" รถสปอร์ตที่ดีที่สุดแห่งปี | MOTOWISH 27

ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกฎกระทรวงเกี่ยวกับการสอบใบขับขี่รถบิ๊กไบค์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่ กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ซึ่งภายในกฎกระทรวงตัวนี้นั้นไม่ได้มีแค่เรื่องใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์เท่านั้น

 

สำหรับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์กัน เริ่มแรกเลยกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ระบุว่าจะบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หมายความประกาศ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นับไปอีก 120 วัน ก็จะเป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งครบ 120 วันพอดี และวันที่พ้นกำหนด 120 วันไปแล้ว คือ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถือเป็นวันเริ่มบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณาว่ารถรุ่นไหนเป็นบิ๊กไบค์ พิจารณาจากกำลังเครื่องยนต์ซึ่งระบุไว้ใน ข้อ 3 วรรคสอง “กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขั่วคราวมีความประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเป็นการเพิ่มเติมด้วย”

 

หมายความว่า รถคันไหนจะเป็นบิ๊กไบค์ตามกฎกระทรวงนี้ ต้องพิจารณาว่ารถคันนั้นมีกำลัง 35 กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือไม่ หรือรถคันนั้นมีความจุเครื่องยนต์ 400 ซีซีขึ้นไปหรือไม่ ตัวอย่าง หากรถมีความจุเครื่องยนต์ 399 ซีซีลงมา (ไม่ถึง 400 ซีซี) แต่กำลังเครื่องยนต์ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป กรณีนี้ก็ถือว่าต้องทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ หรือถ้ารถเครื่องยนต์ 400 ซีซี แต่กำลังไม่ถึง 35 กิโลวัตต์ ก็ยังต้องทำใบขับขี่นี้อยู่ดี

 

การต่อใบอนุญาตก็เช่นเดียวกัน ข้อ 4 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ที่ขอใบขับขี่จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด กรณีที่ไบค์เกอร์ต้องการอัพเกรดจากใบขับขี่รถจักรยานยนต์ธรรมดา เป็นรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์

สำหรับหลักฐานที่จะต้องใช้ในการขอใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบค์ คือ

 

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
  • หลักฐานผ่านการอบรม จากขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถ
  • หลักฐานการผ่านการอบรมบิ๊กไบค์

ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ ที่นี่

อ่านข่าว News Talk เพิ่มที่นี่


 

เรื่องราว ข่าวสองล้อที่สาวกไบค์เกอร์ต้องรู้ที่

Website : motowish.com 

Facebook : facebook.com/motowishห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish