Home  »  News Talk   »   ไบค์เกอร์ ต้องการออกนอกบ้านช่วงเคอร์ฟิวส์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ไบค์เกอร์ ต้องการออกนอกบ้านช่วงเคอร์ฟิวส์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารขออนุญาตออกจากพื้นที่ตวบคุมสูงสุด-1

ไบค์เกอร์คนไหนที่ต้องการออกนอกเคหสถานพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เพื่อไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่หากถูกเรียกตรวจ

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นการเริ่มต้นมาตรการการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในการห้ามไม่ให้ออกนอกเคหสถานในช่วงระหว่าง เวลา 21.00 – 04.00 น. สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับหน่วยงาน หรือบริษัท หรือสถานประกอบการต้นสังกัดออกให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้นฯ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 ก.ค. 64 ได้แก่ การสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์ หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น

โดยนอกเหนือจากบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ให้ขอเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้เผยรูปแบบและลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับการออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. โดยไฟล์นี้เป็นตัวอย่างสำหรับหน่วยงานไปประยุกต์ใช้)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และจังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

เอกสารขออนุญาตออกจากพื้นที่ตวบคุมสูงสุด

ไบค์เกอร์คนไหนจะออกจากบ้านช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Source Cr.: ศูนย์ข้อมูล COVID-19

อ่านข่าว News Talk เพิ่มที่นี่


 

เรื่องราว ข่าวสองล้อที่สาวกไบค์เกอร์ต้องรู้ที่

Website : motowish.com 

Facebook : facebook.com/motowishห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish