MOTOWISH | จบกันชาวสองล้อ!! ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามขึ้น 39 สะพาน และลอด 5 อุโมงค์ มีผลทันที!!
จบกันชาวสองล้อ ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามขึ้น 39 สะพาน และลอด 5 อุโมงค์ มีผลทันที
ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจาฯ, ประกาศ, จักยานยนต์, ห้ามขึ้น, 39 สะพาน, ทางลอด, 5 อุโมงค์, มีผลทันที, ห้ามมอเตอร์ไซค์, ห้ามขึ้นสะพาน, ห้ามลงอุโมงค์
123754
post-template-default,single,single-post,postid-123754,single-format-standard,qode-core-1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,brick-ver-2.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,grid_1200,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
Home  »  News Talk   »   จบกันชาวสองล้อ!! ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามขึ้น 39 สะพาน และลอด 5 อุโมงค์ มีผลทันที!!

จบกันชาวสองล้อ!! ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามขึ้น 39 สะพาน และลอด 5 อุโมงค์ มีผลทันที!!

ก่อนหน้านี้ได้มีพวกเราชาวสองล้อกลุ่มหนึ่งได้เสียสละเป็นตัวแทนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ออกมาต่อสู้ และเรียกร้องความเท่าเทียมในการใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์สามารถขึ้นสะพาน หรือลงอุโมงค์ ได้เฉกเช่นเดียวกับรถยนต์

แต่แล้วล่าสุดสิ่งที่ชาวสองล้อได้เรียกร้องก็มีอันต้องจบ เมื่อราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ‘ข้อบังคับจราจรฯ’ ห้ามมิให้รถจักรยานยนต์ ขึ้นสะพานข้ามแยก จำนวน 39 สะพาน และลงอุโมงค์ 5 แห่ง นอกจากนี้ยังรวมถึงรถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิด แต่มีข้อยกเว้นข้อหนึ่งให้เจ้าพนักงานตำรวจสามารถใช้งานได้ขณะปฏิบัติหน้าที่

ประกาศราชกิจจานุเบกษา มีรายละเอียดดังนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ในเล่ม 133 ตอนพิเศษ 162 ง ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

“ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็น เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. 2559”

ด้วยสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และอุโมงค์ลอด ทางร่วมทางแยก สร้างขึ้นเพื่อใช้สําหรับแก้ปัญหาการจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกและบนถนน ที่มีการจราจรคับคั่ง โดยลักษณะทางกายภาพของสะพานข้ามและอุโมงค์ทางลอดต่าง ๆ ไม่ได้จัดช่องทางจราจรไว้สําหรับรถขนาดเล็กที่มีความเร็วต่ำ เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็น หากรถประเภทดังกล่าวเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก ทําให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลกระทบต่อปัญหาจราจรและเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ทําให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับได้มีการทดลองห้ามรถประเภทดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งสามารถลดปัญหาการจราจรได้และประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจ ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร จึงจําเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนและการจราจรในปัจจุบัน

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา139 (4) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคําสั่งกองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 402/2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม2558 เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและการมอบหมายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล โดยมอบอํานาจให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล (งานจราจร) กํากับการบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็นเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ํา และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. 2559”

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา(ประกาศ ณ 22 กรกฎาคม 2559 จึงมีผล 23กรกฎาคม 2559)

ข้อ 3. ห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิด เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ และสะพานข้ามแม่น้ำ ดังต่อไปนี้

 1. สะพานยกระดับข้ามแยกคลองตัน
 2. สะพานข้ามแยกอโศกเพชร
 3. สะพานข้ามแยกรามคําแหง
 4. สะพานข้ามแยกประชาสงเคราะห์
 5. สะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดง
 6. สะพานข้ามแยกตึกชัย
 7. สะพานข้ามแยกราชเทวี
 8. สะพานข้ามแยกประตูน้ํา
 9. สะพานข้ามแยกยมราช
 10. สะพานข้ามแยกกําแพงเพชร
 11. สะพานข้ามแยกรัชดา – ลาดพร้าว
 12. สะพานข้ามแยกสุทธิสาร
 13. สะพานข้ามแยกรัชโยธิน
 14. สะพานข้ามแยกประชานุกูล
 15. สะพานข้ามแยกวงศ์สว่าง
 16. สะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขน
 17. สะพานยกระดับข้ามแยกบนถนนสุวินทวงศ์
 18. สะพานข้ามแยกร่มเกล้า ถนนรามคําแหง
 19. สะพานข้ามแยกลาดบัวขาว ถนนรามคําแหง
 20. สะพานข้ามแยกมีนบุรี
 21. สะพานข้ามแยกสถานีบรรจุสินค้าไอซีดี ถนนเจ้าคุณทหาร
 22. สะพานข้ามแยกลําสาลี
 23. สะพานยกระดับข้ามแยกบนถนนรามคําแหง
 24. สะพานข้ามแยกศรีอุดม
 25. สะพานข้ามแยกประเวศ
 26. สะพานข้ามแยกบางกะปิ
 27. สะพานไทย – เบลยี่ยม
 28. สะพานข้ามถนนนางลิ้นจี่
 29. สะพานข้ามแยกรัชดาพระราม 4
 30. สะพานภูมิพล 1
 31. สะพานข้ามแยกคลองตัน
 32. สะพานข้ามแยกศิครินทร์
 33. สะพานไทย – ญี่ปุ่น
 34. สะพานข้ามแยกบรมราชชนนี
 35. สะพานข้ามแยกบางพลัด
 36. สะพานข้ามแยกพระราม 2
 37. สะพานข้ามแยกตากสิน
 38. สะพานข้ามแยกนิลกาจ
 39. สะพานข้ามแยกบางพฤกษ์

ข้อ 4. ห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิด เดินในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก ดังต่อไปนี้

 1. อุโมงค์ทางลอดวงเวียนบางเขน
 2. อุโมงค์ทางลอดแยกศรีอุดม
 3. อุโมงค์ทางลอดแยกบรมราชชนนี
 4. อุโมงค์ทางลอดแยกบางพลัด
 5. อุโมงค์ทางลอดแยกท่าพระ

ข้อ 5. ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถเจ้าพนักงานตํารวจขณะปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 6. นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คําสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559

พลตํารวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์

รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล

เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

Source Cr.: mratchakitcha

Image Cr.: PPTV

อ่านข่าว News Talk เพิ่มเติมได้ที่นี่


 

เรื่องราว ข่าวสองล้อที่สาวกไบค์เกอร์ต้องรู้ที่

Website : motowish.com 

Facebook : facebook.com/motowish