Home  »  News Talk   »   ผู้ใช้รถเตรียมตัว จอด ล็อค ย้าย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อ ครม. เห็นชอบ ร่างกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ

ผู้ใช้รถเตรียมตัว จอด ล็อค ย้าย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อ ครม. เห็นชอบ ร่างกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ

ผู้ใช้รถเตรียมตัว จอด ล็อค ย้าย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อ ครม. เห็นชอบ ร่างกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ | MOTOWISH 1

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 3 ฉบับ

 

โดยฉบับแรกนั้นเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดระเบียบการจอดรถของเทศบาลและ อบต. เช่น กำหนดให้พื้นที่ที่มีคนหนาแน่น และจำเป็นต้องจัดให้มีการจอดในทางหลวงหรือที่สาธารณะ สามารถจัดเก็บรายได้เข้าท้องถิ่นได้ แต่จะต้องมีความพร้อมในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ

ผู้ใช้รถเตรียมตัว จอด ล็อค ย้าย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อ ครม. เห็นชอบ ร่างกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ | MOTOWISH 3

ต่อมาร่างที่ 2 ร่างนี้สำคัญ คือการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจอดรถ ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

 • รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงแรก 5 บาท ชั่วโมงต่อไป 10 บาท
 • รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท
 • รถยนต์ขนาด 6 ล้อ ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท
 • รถยนต์ขนาด 8 ล้อ ชั่วโมงแรก 30 บาท ชั่วโมงต่อไป 40 บาท
 • รถยนต์ขนาด 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 40 บาท ชั่วโมงต่อไป 60 บาท
 • รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงต่อไป 80 บาท
 • ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงต่อไป 80 บาท

 

นอกจากนี้ยังได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือการล็อคล้อได้ไม่เกินคันละ 500 บาท และถ้าหากต้องมีการเคลื่อนย้ายรถก็ได้กำหนดไว้ดังนี้

 • รถจักรยานยนต์ คันละ 500 บาท
 • รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 1,500 บาท
 • รถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละ 1,500 บาท
 • รถยนต์ขนาด 8 ล้อ คันละ 2,000 บาท
 • รถยนต์ขนาด 10 ล้อ คันละ 2,000 บาท
 • รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ คันละ 2,500 บาท
 • ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น คันละ 2,500 บาท

 

เมื่อรถถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ ณ ที่ใดที่หนึ่งของหน่วยงานท้องถิ่นแล้ว ก็จะมีอัตราค่าดูแลรักษารถที่ถูกเคลื่อนย้าย โดยมีอัตราค่าดูแลดังนี้

 • รถจักรยานยนต์ คันละ 200 บาท
 • รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 300 บาท
 • รถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละ 500 บาท
 • รถยนต์ขนาด 8 ล้อ คันละ 500 บาท
 • รถยนต์ขนาด 10 ล้อ คันละ 500 บาท
 • รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ คันละ 500 บาท
 • ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น คันละ 500 บาท
ผู้ใช้รถเตรียมตัว จอด ล็อค ย้าย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อ ครม. เห็นชอบ ร่างกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ | MOTOWISH 2

และในกฎหมายฉบับสุดท้ายที่ ครม. เห็นชอบไปนั้น เป็นกรณีเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการให้เอกชนเข้ามาทำหน้าที่แทนรัฐนั่นเอง

 

สำหรับกฎหมายตัวนี้มีลักษณะเป็นกฎกระทรวงดังนั้นการที่จะประกาศบังคับใช้นั้นไม่ได้ยากเย็น คาดว่าอีกไม่นานก็จะมีการบังคับใช้ วันนี้ทีมงาน MotoWish เลยมาสรุปให้เหล่าไบค์เกอร์ได้ทราบกันก่อน

Source Cr.: เรื่องเล่าเช้านี้

อ่านข่าว News Talk เพิ่มที่นี่


 

เรื่องราว ข่าวสองล้อที่สาวกไบค์เกอร์ต้องรู้ที่

Website : motowish.com 

Facebook : facebook.com/motowishห้ามคัดลอกบทความหรือเนื้อหาในเว็บ Motowish